112 B, Swarn Park, Udhyog Nagar, Mundka, Delhi - 110041
+91 - 9873244372

Precision Boring Heads

Precision Boring Heads Image 1

Precision Boring Heads


2'' ROUND BORING HEAD FEATURES 3'' ROUND BORING HEAD FEATURES
1/2'' Round Hole size 3/4'' Round Hole Size
7/8'' - 20 threaded back 1-1/2''-18 threaded back
2-7/16'' overall length 3-3/8'' overall length

 

Featured Products

Keys & Clamps

  • 112 B, Swarn Park, Udhyog Nagar, Mundka, Delhi - 110041
  • +91 - 9873244372
  • sales@keytechno.com